icon
icon
icon
icon

BIBLIOGRAFIA PRAC

 

1981

1. Koncepcja człowieka w ujęciu Stanisława Przybyszewskiego. „Studia Płockie” 9:1981 s. 33 – 46.

1982

2. Teologiczne próby zrozumienia autonomii ludzkiej. „Collegium Polonorum” 1982 nr 6 s. 120 – 141.

3. Studiując teologię moralną w Rzymie. „Collegium Polonorum” 1982 nr 6 s. 177 – 187.

4. Moralność autonomiczna czy etyka wiary? ”Collegium Polonorum” 1982 nr 6 s. 212 – 215.
1983

5. Czy non – violence jest etyką rozpaczy? „Collegium Polonorum” 1983/84 nr 7 s. 75 - 98.

6. Teoria i praktyka praw człowieka. I dirittu umani. Dottrina e prassi. G. Concetti. Red.
Editrice AVE. Roma 1982 ss. 919 [Rec] “Collegium Polonorum” nr 7 1983/84 s. 197 – 208.
 

1984

7. La dimensione etico-teologica dei diritti dell’uomo. Roma 1984 ss. 562. Rozprawa Doktorska.

                                                                          1986

8. Rehabilitacja cnót teologicznych. „Studia Płockie” 15:1986 s. 9 – 22.

9. Środowisko naturalne człowieka jako problem etyczno-teologiczny. „Chrześcijanin w świecie” 18:1986 nr 8/9 s. 176 – 187.

1987

10. Problemy duchowości chrześcijanskiej. „Collectanea Theologica” 57:1987 fasc. 1 s. 167 – 172.
11. Zarys historii praw czlowieka. „Studia Płockie” 15:1987 s. 169 – 204.


1988

12. Wolność na miarę wiary, nadziei i miłości. „Chrześcijanin w świecie” 20:1988 nr5/6 s. 102 – 117.

13. Prawa człowieka w tradycji protestanckiej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 35:1988
z. 3 s. 71 – 84.

14. Duchowość polskiego duszpasterza. „Collectanea Theologica” 57:1988 fasc. 1 s. 57 – 70

15. Wolność i wyzwolenie chrześcijańskie. Spotkanie naukowe teologów moralistów
polskich. 1- 2 maja 1987 r. Niepokalanów. „Roczniki Teologiczno- Kanoniczne” 35:1988 z. 3 s. 115 – 119.

1989

16. Aksjologiczna koncepcja teologii moralnej Księdza Profesora S. Witka na tle dyskusji posoborowej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 36: 1989 z. 3. s. 31 – 44.

17. Non – violence i cywilizacja miłości. „Chrześcijanin w świecie” 1989 nr 185 s.1 – 17.

18. Prawa człowieka w Starym Testamencie. „Studia Płockie” 16/17:1988/1989 s. 35 – 51.

19. Czy świeccy są szansą Kościoła? „Miesięcznik Pasterski Płocki” 74:1989 nr 5 s. 167 – 175.

20. Chwila, która nas samym sobie wróciła. „Miesięcznik Pasterski Płocki” 74:1989 nr 10 s. 376 – 380.

21. Na kanwie pewnego spotkania. „Miesięcznik Pasterski Płocki” 74:1989 nr 9 s. 351 – 353.

22. Problematyka moralna religii niechrześcijańskich. Spotkanie naukowe teologów moralistów polskich 7 – 8 czerwca 1988 r. Laskowice Pomorskie. „Roczniki Teologiczno -Kanoniczne” 36:1989 z. 3 s. 103 – 106.

 

1990


23. „Christifideles laici”. Papieska Adhortacja poświęcona chrześcijanom świeckim. „Miesięcznik Pasterski Płocki” 75:1990 nr 2 s. 49 – 57.

24. Chrześcijańska godność kobiety. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 37:1990 z. 3 s. 13 – 24.

25. Miejsce i rola kobiety w Kościele. „Studia Płockie” 18: 1990 s. 25 – 38.

26. Odpowiedzialność świeckich za odnowę Kościoła w Polsce. „Homo Dei” 59:1990 nr 3- 4 s. 137 – 147.

27. Teologiczny wymiar praw człowieka. „Collectanea Theologica” 60: 1990, fasc. IV s. 63 – 67.

28. Blaski i cienie teologii współczesnej. „Ethos” 1991 nr 15/16 s. 255 – 262.

29 . Ks. Janusz Nagórny. Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza.
Rozprawa habilitacyjna. [Rec.] „Roczniki T eologiczno-Kanoniczne” 37:1990 z. 3 s. 113 – 116.


1991


30. Czy bogaty wejdzie do Królestwa Niebieskiego? [wywiad]. ”Pryzmat. Płocki Miesięcznik Gospodarczy” 1991 nr 4 s. 8 - 9.

31. Dziesięć lat temu w Rzymie. „Sursum corda”. Numer specjalny z 7-8 czerwca 1991 r. s. 7 – 9.

32. Powstanie i rozwój Akcji Katolickiej w Diecezji Płockiej za rządów abpa A. J. Nowowiejskiego. W: Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski (1908 – 1941). W pięćdziesiątą rocznicę męczeńskiej śmierci. Pod red. A. Suskiego, W. Góralskiego, T. Żebrowskiego. Płock 1991 s. 219 – 233.

33. Wokół problemu kary śmierci. „Homo Dei” 1991 nr 3 s. 49 – 59.

34. Biblijne podstawy praw czlowieka. „Studia Płockie” 1991 s. 49 – 65.


1992

35. Biblijno-teologiczna ocena korupcji. W: A. Marcol, red., Korupcja, Problem społeczno
-moralny. Opole 1992 s. 117 – 139.

36. Czy świeccy odnowią Kościół w Polsce? „Przegląd Powszechny” 1992, nr 4 s. 82 – 94.

37. Chrześcijańska koncepcja człowieka i jego działania. W: Być chrześcijaninem dziś.
Teologia dla szkół średnich (pod redakcją ks. M. Ruseckiego). Lublin 1992 s. 272 – 291.

38. Prawa człowieka. W: Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich
(pod red. Ks. M. Ruseckiego). Lublin 1992 s. 379 – 380.

39. Rola ciała w tożsmości osoby. „Miesięcznik Paterski Płocki” 1992 nr 4 s. 225 - 236.

40. Zadania Kościoła Płockiego na przełomie wieków. W: XLII Synod Diecezji Płockiej
(1987 – 1001). Płock 1992 s. 59 – 72.

 

1993

41. Starotestamentalne rozumienie ciała, duszy i ducha człowieka. "Studia Płockie" 21: 1993
s. 17 - 24.

42. Misterium człowieka stworzonego. "Roczniki Teologiczne" 40: 1993 z. 3. s. 31- 40.

43. Grabież. W: Encyklopedia Katolicka. T. VI. Lublin 1993 kol. 7- 8.

44. Hańba. W: Encyklopedia Katolicka. T. VI. Lublin 1993 kol. 544 - 54.


1994


45. Osoba i cielesność. Moralne aspekty teologii ciała. Płock 1994.

46. Współczesny kontekst moralnego nauczania Kościoła. W: Veritatis splendor. Przesłanie
moralne Kościoła. Red. B. Jurczyk. Lublin 1994 s. 15 - 28.

47. Teologia moralna jako odpowiedź na znaki czasu. W: Veritatis splendor. Przesłanie
moralne Kościoła. Red. B. Jurczyk. Lublin 1994 s. 137 - 139.

48. Liberalizm a etyka. Refleksje po "Veritatis splendor". "Więź" 1994 nr 7 s. 92 - 104.

49. Cielesność a duchowość. "Więź" 1994 nr 10 s. 175 - 183.

50. Moralne przesłnie Jana Pawła II. "Miesięcznik Pasterski Płocki" 1994 nr7/8 s. 415 - 420.


1995


51. Niepokój i wielkość człowieka. W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie
moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1995 s. 47-60.

53. Synodalne rozmowy o powołaniu i posłannictwie świeckich. Płock 1995 ss. 48.

54. Trud i radość poznawania prawdy etycznej. "Gazeta Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica
w Płocku" 1995 nr 2 s. 11.


1996


55. Czy Kościół widzi w człowieku tylko zło? W: M. Rusecki.Red. Problemy współczesnego
Kościoła. Lublin 1996 s. 399 - 406.

56. Błędy i zaniedbania Kościoła, błędy i zaniedbania nas samych. "Więź" 1996 nr 3
s. 111 - 114.

57. Sakramentalny wymiar egzystencji człowieka.W: Vivere in Christo. Chrześcijański
horyzont moralności. Red.: J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1996 s. 225 - 236.

58 . Wybór dobra czy zła? "Roczniki Teologiczne" 43:1996 z. 3 s. 25 - 35.

59. Moralny wymiar kultury. W: Ad libertatem in veritate. Księga Pamiątkowa dedykowana
Ks. Prof. Alojzemu Marcolowi. Red. P. Morciniec. Opole 1996 s. 465 - 476.

60. Moralne wymiary nowej ewangelizacji. Refleksje po "Katechizmie Kościoła Katolickiego", "Veritatis splendor" i "Przekroczyć próg nadziei" Jana Pawła II. "Studia Płockie" 24:1996 s. 35 - 44.

61. Strefy cienia i odwaga bycia. Wywiad. "Tygodnik Płocki" z 2-9. IV. 1996 r. nr 14/15 s. 14-15.

62 W kierunku pastoralnej troski o kulturę. W: Bp B. Bejze. Red. W trosce o kulturę. Warszawa 1996 s. 190 - 193.

1997

 

63 Liberalizm a etyka. Refleksje po Veritatis splendor. W: Ks. J. Nagórny, J. Wróbel. Red.
Veritatem facientes. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Prof. Franciszka Greniuka. Lublin 1997 s. 321 - 332.

64. Chrześcijańskie zasady nowej kultury życia. O odwagę nowego stylu życia. W: Jan
Paweł II. Evangelium vitae. Tekst i komentarze. Pod. red. T. Stycznia SDS i ks. J. Nagórnego. Lublin 1997 s. 223 - 236.

65. Narodziny tragedii według F. Nietzschego. "Roczniki Teologiczne" 44: 1997 z. 3 s. 151 -161.

66. Teologia moralna a nauki o człowieku. W: J. Nagórny, A. Derdziuk OFMCap. Red.
Tożsamość i metodyka nauczania teologii moralnej. Materiały ze spotkania naukowego
Sekcji Teologów Moralistów Polskich (30. o4 - 2. o5. 1997). Lublin 1997 s. 47 - 62.

67. Wołanie o ludzi sumienia. W: Akcja Katolicka. Materiały studyjne 1997. Warszawa 1997 s. 74 - 89.

68. Wyzwania przed ludźmi sumienia w Polsce. W: J. Nagórny, A. Derdziuk . Red. Człowiek . Sumienie. Wartości. Lublin 1997 s. 121 - 130.

69. Gdy klerycy szli do wojska. Wywiad. "Sursum Corda". Czasopismo studentów WSD w Płocku. Numer powołaniowy 1997 s. 33 - 36.

70. Zło radykalne w ujęciu I. Kanta. "Studia Płockie" 25:1997 s. 99 - 107.

71. Dwudziesty piąty tom "Studiów Płockich". "Studia Płockie" 25: 1997 s. 11-13.

72. Ikonolatria. W: Encyklopedia Katolicka. T. VII. Lublin 1997 kol. 14 -15.

73. Kara śmierci. Aspekt moralny. W: Encyklopedia Katolicka. T. VIII. Lublin 1997 kol.

1998


74. Nowy feminizm w nauczaniu Jana Pawła II. "Więź" 1998 nr 1(478) s. 11 - 19.

75. Heideggera interpretacja zła. "Roczniki Teologiczne" 44:1998 z. 3 s. 127 - 137.

76. Moralne wymiary polskiego sporu o człowieka. "Ethos" 11: 1988 nr 1-2(41-42) s. 217 - 229.

77. Między fascynacją i uprzedmiotowieniem. Moralne wymiary cielesności ludzkiej. "Ethos" 11: 1998 nr 3 (43) s. 189 - 202.

78. Dyscyplina rozumu i uczciwość serca w poznaniu teologicznomoralnym. W: Red. J.
Nagórny, K. Jeżyna, Red., Teologia moralna u kresu II tysiąclecia, Lublin 1998, s. 107 - 122.

79. Wobec osamotnienia i odosobnienia człowieka cierpiącego. Refleksja antropologiczno-etyczna. "Studia Płockie" 26 : 1998 s.107 - 117.

80. Dwudziesty szósty tom "Studiów Płockich". "Studia Płockie" 26:1998 s.11 - 13.


1999

81. Promieniowanie ojcostwa. "Niedziela Płocka". Wydanie specjalne. Nr 22 (236) z 30 maja 1999 r. s. VI.

82. Mężczyzna - mąż - ojciec. "Studia Płockie" 27(1999) s. 85 - 98.

83. Dwudziesty siódmy tom "Studiów Płockich". "Studia Płockie" 27(1999) s. 11- 13.

84. Zmagania między kulturą życia i kulturą śmierci. "Roczniki Teologiczne" 46(1999) s. 25 - 38.

85. Wdzięczność i nadzieja, "Niedziela Płocka" 1999 nr 43(257), s. I- II.

86. Być szczęśliwym księdzem. Wywiad, "Tygodnik Płocki" 1999 nr 41(1397) s.12.

87. Duch, który przekonywa świat o grzechu. W: Nagórny J., Gocko J. Red.. Duch Święty
w posłudze Kościoła wobec świata. Lublin 1999 s. 131 - 149.


2000

88 . Zło i grzech. Studium filozoficzo-teologiczne, Redakcja Wydawnictw KUL: Lublin 2000, ss. 334.

89. Świadomość zła u starożytnych Greków, w: Śladami Boga i człowieka. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dr. hab. Jana Kowalskiego, pod red. ks. Jana Orzeszyny. Kraków: Wyd. Naukowe PAT s. 157 - 167.

90. Zło w ujęciu P. Ricoeura,. "Roczniki Teologiczne" 47:2000, z. 3 s. 31 - 45.

91. Spowiedź jako szansa pojednania z Bogiem i ludźmi. Współczesne uwarunkowania. Dni Duszpasterskie w Płocku, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 2000, nr 5, s. 252 - 265.

92. Na szlaku, który nie zna kresu, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 2000, nr 6, s. 326 – 328. Druk także w: W. Kosek, Red., Bazylika Pułtuska. 550 lat Świątyni i Kapituły Pułtuskiej, Pułtusk 2000, s. 130 - 133.

93. Moi mistrzowie duchowi. Odpowiedź na ankietę „Więzi”, „Więź” 2000, nr 9 (503), s. 81 – 86.

94. Seminarium dom ludzi radosnych. „Via consacrata” 2000 nr 10(25) s. 35 – 44.

95. Dwudziesty ósmy tom Studiów Płockich. „Studia Płockie” 28:2000 s. 13-16.

96. Seminarium – dom ludzi radosnych. „Studia Płockie” 28:2000 s. 165 - 176.

99. Kara śmierci. Aspekt moralny, w: Encyklopedia Katolicka 2000, t. VIII kol. 771 – 775.

100. Sakramentalny wymiar pojednania wobec współczesnych zadań Kościoła w Polsce,
w: Ks. J. Nagórny, ks. K. Jeżyna, Wezwanie do pojednaia w perspektywie Jubileuszu Roku 2000, Lublin 2000, s. 37 - 52.

2001

101. Mistrzowie i nauczyciele. Redakcja ks. I. Mroczkowski.Red. Płock 2001 ss. 541. Wprowadzenie. W: I. Mroczkowski. Red. Mistrzowie i nauczyciele. Płock 2001 s. 4-9.

102. Fides et ratio. W poszukiwaniu ideału człowieka XXI wieku, Red., Płock 2001.

103. Kondycja moralna człowieka ponowoczesnego, „Roczniki Teologiczne, 48(2001) z. 3, s. 21-34.

104. Podsumowanie, w: I. Mroczkowski. Fides et ratio. W poszukiwaniu ideału człowieka XXI w., Płock 2001, s. 247 – 249.

105. Odpowiadać na wyzwania. Wywiad z ks. I. Mroczkowskim. „Sursum Corda” 3(2001) s. 3- 4.

106 Duch ciała. „Azymut” Dodatek Religijno – Społeczny do "Gościa Niedzielnego" redagowany przez Instytut <Tertio Millennio>. Kraków. Nr 7 (40) Kraków 8 lipca 2001 r. s. 1.4.

107. Zadania w czasach wolności. „Niedziela płocka” 2001 nr 42(361) s. I-II.

108. Źródła powinności moralnych. W: Ks. J. Nagórny, Jerzy Gocko SDB, Red. Przykazania kościelne dzisiaj. Przesłanie moralne Kościoła. Lublin 2001 s. 61 - 75.

109. Dwudziesty dziewiąty tom „Studiów Płockich”, „Studia Płockie” 29(2001) , s. 11 - 14.

110. Moralne aspekty dialogu ekumenicznego, „Studia Płockie” 29(2001), s. 101-110.

2002

111. Nowa dyskusja metodologiczna, „Roczniki Teologiczne” 49: 2002 z. 3 s.5-16.

112. Czujność ducha, „Niedziela Płocka” 2002, nr 42 (413), s. II – IV.

113. Współczesne interpretacje prawa naturalnego, w: J. Nagórny, J. Gocko SDB, Prawo naturalne. W poszukiwaniu fundamentu jedności europejskiej, Lublin 2002, s. 45 - 61.

114. Kształtować w wiernych świat wartości, „Studia Płockie” 30(2002), s. 23 – 33.

115. XXX tom „Studiów Płockich”, „Studia Płockie” 30 (2002), s. 9 – 12.

116. Kolaboracja. Encyklopedia katolicka, t. 9, 2002 kol. 308.

117. Kompromis. Encyklopedia katolicka 2002 t. 9, kol. 487 - 488.

118. Konsens, Encyklopedia Katolicka 2002, t. 9, kol. 679 – 680.

2003

119. Cena pokoju. Pokój, który nie zdradzi wyższych racji, w: J. Nagórny, M. Pokrywka, Red., Wojna sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła, Lublin 2003, s. 121-136.

120. Ethos obywateli a dobro polis, „Studia Płockie” XXXI: 2003, s. 117- 130.

121. XXXI tom „Studiów Płockich”, „Studia Płockie 31:2003, s. 11- 14.

122. Nukleotyd zamiast miłości, Wywiad. „Tygodnik Płocki” 2003, nr 1 (1566) z 7 stycznia 2003, s. 8.

123. Pokój - dialog - edukacja. Red. Materiały z sympozjum naukowego w Płocku. 26 września 2002 r. Płock 2003, ss. 272.

124. Czy religie świata odkryją wspólny ethos?, w: I. Mroczkowski, E. A. Wesołowska, Red., Pokój – dialog – edukacja, Płock 2003, s. 97 - 106.

125. Pokój – dialog - wychowanie, w: I. Mroczkowski, E. A. Wesołowska, Red., Pokój – dialog - edukacja, s. 9 - 10.

126. Pójdziemy za światłem, wywiad, „Sursum corda”. Numer powołaniowy, 4/2003, s. 8-9.

127. Koncepcja sumienia w teologii ks. prof. Seweryna Rosika, „Roczniki Teologiczne”
2003, z. 3, s. 31-40.

128. Podstawowe zasady moralne w ocenie czynów popełnionych pod wpływem alkoholu: w: A. Derdziuk, J. Karczewski, Red., Moralne aspekty choroby alkoholowej i profilaktyki, Zakroczym 2003, s. 165 –178.

129. Mądrość i nadzieja. „Edukacja otwarta”, Płock 2003, s. 19 - 23.

2004

130. Moralny wymiar przykazań kościelnych, „Homo Dei” 2004, nr 4, s. 42 - 53.

131. .Moralne wyzwania liberalizmu, „Studia Płockie” 31: 2004, s. 54 – 64.

132. Bóg i język. Nowa ewangelizacja a współczesne przewartościowanie wartości., w: Red., A. Kobyliński, Dylematy bioetyki, Płock 2004, s. 173 - 185.

133. Mądrość i nadzieja, „Edukacja dorosłych” 2004, nr 1-2(42-43), s. 15-19.

134. Krzywoprzysięstwo. Aspekt moralny, Encyklopedia Katolicka, Lublin 2004, T. X, kol. 10 – 11.

135. Lęk. Aspekt moralny, Encyklopedia Katolicka, t. 10, kol. 926.

136. Liberalizm. Aspekt teologiczny, Encyklopedia Katolicka, t. 10, kol. 956-957.


2005


137. Zamęt w rodzinach i pokój Eucharystii, w: Księga Pamiątkowa III Krajowego Kongresu Eucharystycznego 18-19 czerwca 2005 roku, pod red. J. Chromego, A. Szymańskiej, Warszawa 2005, s. 33 – 43.

138. Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny, „Niedziela Płocka” 19.VI, 2005 r. s. I.

139. Dotyk Świadka Miłosierdzia, „Niedziela Płocka”, 17 kwietnia 2005 r. s. III.

140. Jeśli chcemy być najwierniejsi, wywiad, „Gość Warszawski” 19.VI.2005 r., s. IV – V.

141. Afekty, w: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego, pod. red. J. Nagórnego i K. Jeżyny, Radom 2005 , s. 42 –44.

142. Autonomia moralna, tamże , s. 72 – 74.

143. Ciało ludzkie – teologia ciała, tamże, s. 107 – 111.

144 Etyka, tamże, s. 184 – 188.

145. Teleologizm, tamże, s. 535 – 537.

146. Wartość moralna, tamże, s. 565 – 568.

147. Moralne wyzwania w zjednoczonej Europie, „Studia Płockie” 2005 , t. 33. s. 131 - 139.

148. Koncepcja etyki w nauczaniu Jana Pawła II, „Studia nad Rodziną” 2005, Nr 16, s. 43 – 50.

149. Podstawy antropologiczne w systemie nauk o rodzinie, „Studia nad Rodziną” 2005, nr 17, s. 59 – 67.

150. XXXIII Tom „Studiów Płockich”. Wstęp , „Studia Płockie” 2005, t. 33, s. 11-.


2006


151. Dyskusje metodologiczne w polskiej teologii moralnej po Soborze Watykańskim II, w: Ks. J. Nagórny, J. Gocko SDB, Polska teologia moralna czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, Lublin 2006, s. 53 – 64.

152. Kształtować w wiernych świat wartości, w: Ks. A. Czaja, V. Kmiecik, red., Wspólnota Kościoła a jedność Europy, Lublin 2006, s. 203 – 213.

153 . Dzięki Ci, Boże, za ulicę Nową nr 2, w: Ks. T. Kadziński, red., Pamięć i przesłanie. W 90-lecie Niższego Seminarium Duchownego w Płocku, Płock 2006, s. 254 – 258.

154 . Sakrament pokuty a obrona życia ludzkiego, „Studia Płockie” 2006, t. 34, s. 161 -169.

155. Zadania Kościoła w Polsce w świetle przemówień Benedykta XVI do biskupów polskich z okazji wizyty ad limina w 2005 r., „Studia Płockie” 2006, t. 34, s. 69 - 76.

156. „Nowy feminizm” w nauczaniu Jana Pawła II, „Roczniki Teologiczne” 2006, z. 10, s. 213 – 224.

157. Ślubuję ci wierność, w: K. Jeżyna, T. Zadykowicz, Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła, Lublin 2006, s. 13 – 25.

158. Eucharystia i życie, (1). Eucharystyczne zdumienie, „Niedziela Płocka” 2006, nr 17(595), s. VII.

159. Eucharystia i życie. (2) Sceneria moich Mszy św., ”Niedziela Płocka” 2006 nr 39, s. VI.

160. Eucharystia i życie (3). Lekarstwo nieśmiertelności, „Niedziela Płocka” 2006, nr 41 (8
października 2006), s. VI.

161. Eucharystia i życie (4) Droga do źródła, „Niedziela Płocka” 2006, nr 43 (621) 22.X.2006 r., s. VIII.

162. Eucharystia i życie (5) Post eucharystyczny, „Niedziela Płocka” nr 47(625 (19 listopada 2006 r), s. VIII.

163. XXXIV tom „Studiów Płockich”, „Studia Płockie” 2006, t. 34, s. 11-13.

2007

164. Wdzięczność i nadzieja. Przemówienia rektorskie 1999 – 2005, Płock 2007, ss. 246.

165. Kondycja teologii moralnej w Europie, „Teologia i Moralność” 2007, nr 2, s. 12 - 22.

166. Tomaszowa interpretacja prawa naturalnego, „Studia Płockie” 35:2007, s. 37- 48.

167. Tęsknota za rodziną, w: S. Biały, Red., Słowa i antysłowa we współczesnych dyskusjach o małżeństwie i rodzinie, Łomianki 2007.

168. Ocena dorobku naukowego i działalności na rzecz nauki i kultury chrześcijańskiej
Księdza prof. S. Olejnika w związku z nadaniem doktoratu honoris causa, w: W.
Irek, Red., Uroczystość nadania doktoratu honoris causa, Wrocław 2007, s. 47-50.

169. Trzydziesty piaty tom ”Studiów Płockich”.Wstęp, „Studia Płockie” 2007, s. 12 – 16..

170. Kapłańskie drogi, w: Ks. S. Jakubiak, Wspomnienia. "O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś”, Goworowo 2007, s. 5- 6.


2008


171. Osoba i cielesność. Moralne aspekty teologii ciała, Instytut papieża Jana Pawła II w Warszawie, Warszawa 2008, wyd. II, s. 320.

172. Metodologia teologii moralnej, w: A. Derdziuk OFMCap, Red., Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej, Lublin 2008, s. 157 – 164.

173. Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje - inspiracje. Materiały z sympozjum. Kamień Śląski, 10-12 czerwca 2007 r., Red., Warszawa 2008.

174. Obiektywna prawda moralna a natura osoby ludzkiej, „Ateneum Kapłańskie” 150 (2008), z. 2(594), s. 213 - 226.

175. Ocena dorobku naukowego i działalności na rzecz nauki i kultury chrześcijańskiej, w: Wanda Półtawska. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008, s. 11 – 15.

176. Bliskość bł. Antoniego Juliana, „Niedziela Płocka” 2008, nr 19, 11.V.2008 r., s. VIII.

177. Błogosławiony człowiek nauki, „Niedziela Płocka” 2008, nr 20(703) (18.V.2008), s. VIII.

178. Prokurator katedry, „Niedziela Płocka” 2008, nr 22 (705) (1.VI. 2008), s. VIII.

179. Prawo naturalne, „Niedziela Płocka” 2008, nr 32(715) z 10, VIII, 2008 r, s. II.

180. Pasterz serdeczny, „Niedziela Płocka” 2008, nr 34(717, z dn. 24.VIII, 2008 r., s. VIII.

181. Wikariusz generalny, „Niedziela Płocka” 2008, nr 35 (718), z dn. 31.VIII.2008 r., s. VIII.

182. Wyjdźcie z zakrystii, „Niedziela Płocka” 2008, nr 36(719), s.VIII.

183. Zobaczyć z dala, a dokładnie, „Niedziela Płocka” 2008, nr 40(723), s.VIII.

184. Czytaj codziennie, „Niedziela Płocka” 2008, nr 42 (725), s. VIII.

185. Kapłański dom emerytalny, „Niedziela Płocka” nr 44 (727), s. VIII.

186. Życie w Chrystusie. Etyka św. Pawła, „Studia Płockie” 2009, s.(…)

187. Słowa nie wystarczą. Program obrony i promocji rodziny, w: J. Najda, red., Małżeństwo i rodzina. Od Biblii po współczesność, Warszawa 2008, s. 199 - 211.

188. Nowa Wielka Nowenna? Zarys programu obrony rodziny w Polsce, „Teologia i Moralność” 2008, nr 4. , s. 183 – 192.

189. Cieszę się radością powiatu, „Powiat Płocki. Biuletyn Samorządowy”, październik – grudzień 2008, s. 9 - 10.

190. XXXVI Tom „Studiów Płockich”, „Studia Płockie” 2008, t. XXXVI, s. 9 - 12.

191. Moralna moc chrześcijańskiej nadziei w świetle encykliki Spe salvi Benedykta XVI, „Studia Loviciensa. Łowickie Studia Teologiczne” 2008, nr 10, s. 85 – 92.


2009


192. Caro cardo salutis. O nadziejach związanych z teologią ciała, „Forum Teologiczne” 2009, t . 10, s. 67 – 80.

193. „Sursum corda”. – lata siedemdziesiąte. „Sursum corda” 2010, nr 1000. s. 3.

194. Mądry i gorliwy rektor, „Niedziela Płocka” 2009 nr 1(736), s. VIII.

195. Jubileusz seminarium, „Niedziela Płocka” 2(737), s. VIII.

196. Co znaczy poświęcić życie Bogu? (wywiad), „Niedziela Płocka” 2009, nr 5(740), s. I – II.

197. .Jak rodzi się życie? „Gość Płocki” 2009, nr 25/19, s. IV.

198. Etyka św. Pawła, „Studia Płockie” 2009 t. XXXVII, s. 57 – 66.

199. XXXVII tom „Studiów Płockich”, „Studia Płockie” 2009 , t. XXXVII, s. 11 – 14.

200. Chętnie poszedłbym na dalsze studia. Wywiad z ks. prof. T. Rutowskim, „Studia Płockie” 2009, t. XXXVII, s. 217 – 235.

201. Czy potrzebna jest Wielka Nowenna w obronie rodziny polskiej?, „Studia nad rodziną” 2009, nr 1-2/24-25, s. 77 – 86.

2010


202. Publiczne fałszowanie moralności, „Homo Dei” 2010, nr 2(295), s. 22 – 34.

203. Święta rozmowa, „Gość Płocki” 2010, nr 25 (71), s. VI.

204. XXXVIII tom „Studiów Płockich” 2010, t. 38, s. 9 -11.

205. Strażnik Archiwum i Biblioteki. Wywiad z ks. prof. T. Żebrowskim, „Studia
        Płockie” 2010. t. 38, s. 317 – 332.

206. Chrześcijańskie zasady nowej kultury życia, w: A. Żurek, Wyzwania współczesności,
        Tarnów 2010 , s. 45 – 56.

207. Jak mówić w Kościele o karierze, „Homo Dei” 2010, nr 4 (297), s. 49 -56.

208. Ks. prof. Michał M. Grzybowski – historyk Kościoła na Mazowszu, „Notatki Płockie”
         2010, nr 4(225), s. 45 – 50.

209. Rec.: A. J. Papierowski, Jezrzy Stefański, Płock od A do Z w tysiącletnich dziejach.
        Wydanie trzecie poprawione, rozszerzone i uzupełnione. Wyd. Towarzystwo Naukowe
         Płockie. Płock 2010, ss. 652, „Notatki Płockie” 2010, nr 4(225), s. 54 – 55.

2011

210. Teologia moralna. Definicja. Przedmiot. Metoda, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock
        2011, ss. 80.

211. Ks. I. Mroczkowski, J. Sobkowiak MIC, Red., Abyśmy się stali synami Bożymi.
        Ksiega pamiątkowa dedykowana ks. prof. Marianowi Graczykowi SDB w 70. rocznicę
        urodzin, Warszawa 2011, ss. 406.

212. Katecheza i moralność. Wyzwania katechetyczne w świetle Raportu z badań
        przeprowadzonych przez Instytut statystyki Kościoła w diecezji płockiej, „Studia
        Płockie” 2011, tom XXXIX, s. 71 – 80.

213. Natura osoby ludzkiej a tożsamość człowieka. „Communio” 2011, nr 1(173), s. 38 - 51.

214. Rodzina szkołą powołań, „Studia Płockie” 2011, tom XXXIX, s. 81 – 89.

215. Wolność człowieka i nadzieja chrześcijańska, w: I. Mroczkowski, J. Sobkowiak MIC,
        Red., Abyśmy się stali synami Bożymi. Ksiega pamiątkowa dedykowana ks. prof.
        Marianowi Graczykowi SDB w 70. rocznicę urodzin, Warszawa 2011, s. 155 - 172.

216. Moralność czynów ludzkich, w: Katechizm Płocki, cz. III, Życie w Chrystusie, Płock
        20011, s. 21 – 22.

217. Prawo naturalne, w: Katechizm Płocki, cz. III, Życie w Chrystusie, Płock 2011, s. 63 – 65.

218. Bogactwo, ale nie prymitywne. Sława, ale nie infantylna, Wywiad (S. Zatwardnicki),
         Serwis Edukacji Ekonomicznej, WWW. opoka.org.pl, (data dostępu: 5.09.2011).

219. Kościół powinien nagłaśniać prawdziwe kariery, Wywiad (S. Zatwardnicki). Serwis
        Edukacji Ekonomicznej, WWW. opoka.org.pl (data dostępu: 14.09.2011)..

220. Rola KNS w odnowie społeczeństwa złamanego, Wywiad (S. Zatwardnicki), Serwis
        Edukacji Ekonomicznej, WWW. opoka.org.pl, (data dostępu: 4. 10.2011).

221. Sakrament pokuty i obrona sumienia, w: Ks. K. Glombik, Red., Sakrament pokuty
         wobec problemów współczesności, Opole 2011, s. 205 – 216.

222. Czy potrzebna jest Wielka Nowenna w obronie polskiej rodziny?. Aspekty antropologiczne, w:            Ks. M. Ozorowski, ks. A. Skreczko, Kościół rodzina zycie. Prace dedykowane Księdzu                     Arcybiskupowi Prof. dr. Hab. Edwardowi Ozorowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Warszawa                2011, s. 89 – 97.

223. Religijno-antropologiczne podstwy programu obrony rodziny w Polsce. Nowa Wielka
        Nowenna?, w: A. Pryba, Rodzina szkoła wartości, Poznań 2011, s. 199 - 207.

224. Od redakcji – XXXIX tom „Studiów Płockich”, „Studia P łockie” 2011, t. 39, s. 8 – 12

225. Prześwit adwentu, „Gość Płocki” 2011, nr 49/147, s. III.

226. Rec.: A. Derdziuk OFMCap, Teologia maoralna w służbie wiary Kościoła, Lublin 2010,
        ss. 411, „Studia Płockie 2011, t. XXXIX, s. 339 – 341.

227. Rec.: Ks. M. Pokrywka, Antropologiczne podstawy moralności małżenstwa i rodziny,
        Lublin 2010, ss. 455, „Studia Plockie” 2011, t. 39, s. 343 - 346.

 228. Jak to nie ma miejsc, skoro ja mam powołanie, "Miesięcznik Pasterski Płocki" 2011, nr 9, s.               427 - 432.

 

                                                          2012

 

229.  Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, Płocki Instytut Wydawniczy: Płock 2012, ss. 366.

230. Biblia, wiara, moralność, w: Akademia Biblijna. Cykl autorskich  wykładów monograficznych pod. red. ks. A.  Sekścińskiego, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012, s. 153 - 163

231. Teologia ciała według Jana Pawła II, "Pastores" 2012, nr 2 (55), s.  36 - 44.

232. Sakrament pokuty i obrona sumienia, w: Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym.  30.rocznica "Familiaris consortio", pod. red. ks. Zdzisława Struzika, Instytut  Jana Pawła II: Warszawa 2012, s.73 - 82.

233. Seksualna moralność, w: Towarzystwo Naukowe KUL, Encyklopedia Katolicka, Lublin 2012, t. 17,  kol. 1367 -  1370.

234. Ks. Jacek Szymański, Treści teologiczno-moralne w formularzach mszalnych o świętych patronach Polski,  Włocławskie  Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2011, ss.  238 [Rec]  "Communio".  Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, 2012, nr 2 (178), s.  223 - 227.

235.  Waldemar Turek, "Tra due anime". Le relazioni interpersonali in Sant' Agostino. Editrice Rogate: Roma 2012 [Rec.] "Studia Płockie"  2012, t. 40, s. 329 - 332.

236. Czterdziesty Tom "Studiów Płockich", "Studia Płockie" 2012, t. 40,  s. 9 -12.

                                                              2013

237. Zamyślenia na blogu, Płocki Instytut wydawniczy: Płock 2013, ss. 221.

238. Głos w sprawie  uniwersytetu w Płocku, w: Uniwersytet w Płocku - między marzeniami a rzeczywistością. Pod.  red. A. Kansy i T.  Kruszewskiego, Towarzystwo Naukowe Płockie: Płock 2013. s.  59 - 61.[ISBN 978 - 83- 60348-44-7]

239. Szacunek i posłuszeństwo, "Pastores" 2013, nr 1 (58), s.  160 - 163.[      

240. Ciemne noce  duszy wierzących i niewierzących. Szanse  dialogu, w: S. Skobel, red.,  "Być bliżej Boga i człowieka". Księga Pamiątkowa  dedykowana Ks. Prof.  Pawłowi Góralczykowi SAC w 70. rocznicę urodzin,  Łódź 2013, s. 155 - 156.

241. Chrześcijański lider biznesu,  "Studia Nauk Teologicznych PAN" 2013,  t. 8, s.  107 - 117.

242. Sprawozdanie ze  zjazdu członków Stowarzyszenia Teologów Moralistów i  międzynarodowego sympozjum teologicznego "nowy  ateizm - nowa  ewangelizacja. Rozmowy na dziedzińcu pogan" (Niepokalanów 17-19  czerwca 2012), "Teologia i Moralność"  2012,  t. 12, s. 226 - 227.

 

                                                       2014

 243. Fałszywy  obraz  czlowieka.  O ideologii gender, jej  zagrożeniach i równouprawnieniu kobiet. Rozmowa  z  Agnieszką  Kocznur, "Gość Płocki"  2014,  nr 7, s. VII.

244. Rodzina, gender i nowy feminizm. Podstawy chrześcijanskiej  obrony i promocji  rodziny, Płocki   Instytut  Wydawniczy. Płock 2014, ss. 184.

245. Rok z  papieżem Franciszkiem, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2014, ss. 154.

246. Wiara a moralność, "Communio". Międzynarodowy  Przegląd  Teologiczny  2014, nr 2(186), s. 76 - 87.

247.  Nauki o rodzinie  wobec   wyzwań   współczesnej  antropologii, w: J. Stala, red., Nauki o rodzinie w służbie  rodziny, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2014, s.  23 - 41.

248.  Pokuta  w perspektywie  teologii ciała,  "Studia  Theologica   Varsaviensia"   2014, nr 2, s. 131 - 144. 

249. Ks. Andrzej Kobyliński, O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozyccja Gianniego Vattima, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, ss. 340 [Rec.] "Studia Płockie"  2014, t. 42, s. 282 -  287. 

 

                                                             2015

 

250. Gender w perspektywie etyki  personalistycznej, w: W. Wieczorek, red.,  Gender. spojrzenie z różnych  perspektyw, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza  Rodzin w Warszawie & Katolicka Agencja  Informacyjna,Warszawa 2015, s. 147 -  176 [ ISBN 978 - 83 - 61140 - 57 - 3]

251.  The universal and particular dimension of  morality, in: Theological  ethic in a changing world. Contemporary challenges. Reorientation of values. Change  of moral norms?, Colloquia Theologica 20, Opole University. Faculty of Theology, Opole 2015, p. 113 - 121 [ISBN 978 = 83 - 63950 - 62 - 0].

252. Moralnośc chrześcijańska, w: J. Mariański, red.,  Leksykon socjologii moralności. Podstawy - teorie -   badania - perspektywy, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2015, s.  433 - 439 [ISBN 978 - 83 -7688 - 370 - 0].

253. Panorama współczesnego kryzysu rodziny, w:  J. Młyński, A, Regulska,  red.,  Rodzina podstawowe dobro  ludzkości. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. Dr.  Władysławowi Szewczykowi w 25 rocznicę pracy naukowej na WSR UKSW w Warszawie, Wydawnictwo Redemptorystów, Tarnów 2015, s.  107 - 120 [ISBN  978 - 83 - 7631 - 639 - 0]. 

254. Problem wykluczenia kobiet - nowy feminizm w  nauczaniu Jana Pawła II, w: K. Pilarczyj, red.,  De  revolutionibus orbium populorum Joannis Pauli II. Papież  wobec wykluczenia społecznego, Wydawnictwo  Sejmowe, Warszawa 2015, s.  395 - 423 [ISBN 978 - 83 - 7666 - 405].

          Wersja angielska: The problem of exclusion of women - New feminism in John Paul's teaching, in: K. Pilarczyk, ed.,  Dr  revolutionibus orbium populorum Joannis Pauli II. The pope against social exclusion,  Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, p. 391 - 420 [ ISBN 978 - 83 - 7666 - 406 - 4]. 

 

                                                                 2016

 

255. Chrześcijańska tożsamość osoby. Zarys  antropologii moralnoteologicznej, Płocki Instytut  Wydawniczy, Płock 2016, ss. 145 [ISBN 978-83-6597-39-3].

256.Moralna sila nadziei, w: "Chlubimy się nadzieją chwały Bożej" (Rz 5,2). Księga dedykowana ks. prof dr. hab. Janowi Decykowi, pod red. K. Filipowicza, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, s. 37-49 [ISBN 978-838090-23-0]

257. Wizja polityki w ujęciu prymasa Stefana Wyszyńskiego, "Społeczeństwo 2016, nr 3 (133), s. 26-41 [ISSN 1426-4196]

258. Moralno-duchowe implikacje Wielkiej Pokuty Polaków, w: L. Fic, W. Zagórdska i in., red., Chrześcijaństwo wśród religii świata. Księga dedykowana ks. prof. T. Dajczerowi (1931 - 2009),Wydawnictwo UKSW Warszawa 2017, s.  311-320 [ISBN 878-83-8090-321-0].

259. Spowiedź i egzorcyzm a odpowiedzialność za skutki  czynów, "Studia Płockie" 2016, t. 44, s. 39-54 [ISSN 0137-3420].

 

                                                          2017

 

 260. Etos miłosierdzaia a wierność małżeńska. Moralne dylematy osób żyjących  w związkach niesakramentalnych w świetle adhortacji <Amoris laetitia> papieża  Franciszka, PIW Płock 2017, ss. 112 [ISBN 978-83-65397-68-3].

261. Etos miłosierdzia a dylemty sumienmia osób żyjących w związkach niesakramentalnych, "Studia Historyczno-Teologiczne Śląska Opolskiego" 2017,  nr 1, s. 105-120 [ISSN 0137-3420].

262. Katolicka obrona rodziny  w perspektywie etosu miłosierdzia, w: K. Kietliński, red., Małzeństwo i rodzina w perspektywie różnych wyznań i religii, Warszawa 2017, s. 105-117 [ISBN 978-83-63476-19-9].

263. Rozeznawanie odpowiedzioalności moralnej w sytuacjach nieprawidłowych, w: J. Goleń, red.,  Towarzyszyć małzeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla  duszpasterstwa rodzin, Wydawnictwo KUL: Lublin 2017, s. 285-296 [ISBN 978-83-8061-488-8]. 

264. Dojrzałość chrześcijańska owocem  współpracy  z Duchem Świętym, w:  T. Borutka, red.,  <Otrzymaliście Ducha Swiętego>,   Akcja Katolicka Szkołą wiary i apostolstwa.. Materiały formacyjne na 2018 r., s. /art. w druku/

265. Podmiotowy aspekt  motywacji jako gwarant sukcesów ludzkich, w: Edukacja a Praca 2017, Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku,  Płock 2017, s./art. w druku/

266. Cierpienie zwierząt. Perspektywy ekologii katolickiej, "Mariawita" 2017, nr  9-10,, s. 13-16 [ISSN 0209-3103]

267. Patriotyzm, sumienie  i uchodźcy. O chrześcijańskich podstawach patriotyzmu z ks. prof. Ireneuszem Mroczkowskim rozmawia A. Janiszewska, "Społeczeństwo" 2017, nr 2, s. 16-34.

268. O co chodzi w Wielkanoc? Wywiad - rozmawia J. Tybura, "Gazeta Wyborcza Płock" 2017 z 14. IV. 2017, s. 2.

269. Fatima i Aleppo. Przesłanie Fatimy a współczesne  struktury zła. Z ks. prof. I. Mroczkowskim rozmawia A. Janiszewska,  "Civitas Christiana" 2017, nr 6-7, s.  28-29.

270. Krzyżyk z  przetopionej obrączki. Z ks. prof. I. Mroczkowskim rozmawia M. Białkowska, "Przewodnik Katolicki" 2017, nr 5, s. 23-25 [2901.2017]. 

271. Czy człowiek w raju był wegetarianinem? www. pl.aleteia.org [dostęp: 2017-03-14]

                                                          2018

 272.  Nie zmęczyć się  rozmową. Zamyślenia  na blogu z lat 2016-2017,  Plocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018                 [ISBN 978-8366171-01-5].

273. Czas księdza Piotra. Zamyślenie na blogu z lat 2014-2015, Plocki Instytut Wydawniczy, Plock 2018 [ISBN 978-            83-66171-00-8].

274. Nawrocenie i pokuta w świetle objawień fatimskich. Przesłanie Fatimy a współczesne struktury zla, w: G.M.              Bartosik OFM Conv, M. Kowalczyk SAC, red.,  Fatima w Bożym planie zbawienia. Międzynarodowy Kongres               Mariologiczno-Maryjny. Spotkanie Kustoszow Sanktuariow Polskich. Zakopane - Krzeptowki, 13-17 września             2017,  Wydawnictwo Ojcow Franciszkanów, Częstochowa - Zakopane 2018, s. 93-106 [ISBN 978-83-944429-         1-  0].

                                                             2019

 

275.  Gender und die Natur der menschlichen Person,   "Keryks Religionspaedagogische Forum" 2019, B.14-16,             LIT Verlag, Berlin 2019, s. 85-101.[ISBN 978-3-643-99776-0].

276.   Dla pokoju sumienia "Pastores" 2019, nr 1 82), s.  59-68.

277.   Kaplaństwo - moja milość. Homilia podczas Mszy św. pogrzebowej ks. pral. dr. Stanislawa Welenca                          [Baboszewo, 6 maja 2019 r.],   "M iesięcnik Pasterski Plocki" 2019, nr. 5, s. 485 -489.

278.  Czy  wiesz,  że  są tego godni? Homilia  podczas Mszay św. pogrzebowe  ks. Eugeniusza. Klonowskiego                      [Lucień, 15.VI..2019] "Miesięcznik Pasterski Płocki" 2019, nr 6, s. 581- 586.