icon
icon
icon
icon

Chrześcijańska tożsamość osoby

        W niniejszym zarysie antropologii moralnoteologicznej chodzi o usystematyzowany z perspektywy współczesnego personalizmu zbiór twierdzeń o człowieku jako rozumnym, wolnym i zdolnym do miłości podmiocie działania. Jego osobowa godność i chrześcijańska tożsamość karmi się łaską powołania, przymierza i nawrócenia. Antropologia moralnoteologiczna tak samo obficie korzysta z twierdzeń antropologii dogmatycznoteologicznej, jak i nie zaniedbuje osiągnięć współczesnych personalistów, począwszy od K. Wojtyły, a skończywszy na R. Spaemannie i P. Ricoeurze.

                                            Spis  treści

 Wstęp

 Rozdzial I

 Natura osoby ludzkiej  jako  fundament  moralności chrześcijańskiej

  1. Personalistyczne ujęcie podmiotu działania moralnego

2. Natura  osoby ludzkiej    

 3. Chrystocentryzm antropologii moralnoteologicznej

Rozdział II

Moralne konsekwencje godności człowieka  stworzonego na obraz Boży

 1. Stwórcze   działanie Boga i sprawcze  działanie człowieka

2. Tożsamość  cielesno-duchowa  człowieka

3. Wspólnotowy wymiar moralnej troski  o godność  człowieka

Rozdział III

Chrześcijańska interpretacja dramatu  wolności człowieka

1. Biologiczno-psychiczne uwarunkowania  wolności ludzkiej

2. Egzystencjalne granice sprawczej woli  człowieka

3. Kondycja ludzkiej wolności po grzechu pierworodnym

Rozdział  IV

Chrześcijańskie dynamizmy moralnego  męstwa  bycia

 1. Wiara, nadzieja i miłość

2. Sakramentalno-eklezjalny  wymiar moralności

3. Miłość – źródło i szczyt  moralności    

 Zakończenie

 Bibliografia