icon
icon
icon
icon

Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka

  

                        Ireneusz Mroczkowski, NATURA  OSOBY   LUDZKIEJ.

              PODSTAWY   TOŻSAMOŚCI  CZŁOWIEKA, Płocki  Instytut Wydawniczy: Płock 2012, ss. 366.

                                     Adres wydawcy: Pl. Narutowicza 3, 09-400 Płock; tel. 024/262 68 44

                                     email: piw@plock.home.pl          www.wydawnictwo.plock.pl

                    

 

             W niniejszej pracy  podejmuje się próbę  bliższego wyjaśnienia  natury (istoty) osobowej człowieka. Bycie osobą ludzką nie jest niczym innym, jak posiadaniem  ludzkiej natury. Aby owo posiadanie nie było jednak niszczeniem natury ludzkiej, trzeba  odkryć  istotę tożsamości  podmiotu, który w swojej rozumności, wolności i zdolności do miłości, wykorzysta bogactwo  ludzkiej biologii i psychiki oraz  zatroszczy się o ich integrację w  byciu osobowo-duchowym. Zatroskanie   staje się  moralnym gwarantem  ludzkiej tożsamości.  

                Tożsamość człowieka można odkryć tylko wtedy, kiedy biologiczno-psychiczno-duchowe dynamizmy człowieka, odkrywane poprzez współczesne nauki o człowieku, potrafimy odczytać jako opis  istotnych inklinacji ludzkich i  włączyć w  celowe  działania osoby. Opis biologicznych i psychicznych uwarunkowań tożsamości  człowieka  nie jest w niniejszej pracy ani  redukowaniem  osoby do  fizycznej natury człowieka, ani tym bardziej  natury do osoby. W pracy podejmuje się próbę obrony ontologicznej głębi natury człowieka poprzez eksplikację   wiary, nadziei i miłości.

      

                                                SPIS  TREŚCI 

WSTĘP

 CZĘŚĆ  PIERWSZA 

ROZWÓJ NOWOŻYTNEGO ROZUMIENIA NATURY CZŁOWIEKA

               Rozdział I 

Tomaszowa interpretacja prawa naturalnego

1. Prawo naturalne i intelekt praktyczny

2. Istota prawa naturalnego

3. Znaczenie naturalnych skłonności w prawie naturalnym

         Rozdział II

Nowożytne poznawanie świata i człowieka

1. Zapoznanie  natury człowieka

2. Ewolucyjne pojmowanie  natury ludzkiej

3. Poznanie człowieka w psychoanalizie  Z.  Freuda

          Rozdział III

Natura człowieka we współczesnych poszukiwaniach etycznych

 1. Empiryzm etyczny (D. Hume)

2. Etyka utylitarystyczna

3. Etyka  analityczna

4. Postmodernistyczne skutki naturalistycznego opisu człowieka

           Rozdział IV

Racjonalne prawo natury. Nowożytny rozwój  idei praw człowieka

1. Teoria i praktyka protestantyzmu. Rozwój racjonalistycznego prawa natury

2. Deklaracje praw człowieka w Ameryce i   Francji

3. Koncepcja praw człowieka  w dokumentach ONZ

 CZĘŚĆ DRUGA

  BIOLOGICZNE I  PSYCHICZNE  UWARUNKOWANIA

                              NATURY LUDZKIEJ

                              Rozdział V

Rozwój życia: genetyka i dziedziczność

1. Podstawowe  składniki życia

2. Biologiczne przekazywanie życia

3. Dziedziczenie  cech. Genetyka zachowania

4. Czy naturę ludzką  wyjaśni ewolucjonizm?

            Rozdział VI

Układ nerwowy i zachowanie człowieka

1. Neurony i organizacja układu nerwowego

2. Obwodowy układ nerwowy

3. Mózg i naturalistyczne teorie świadomości

4. Ocena naturalistycznych teorii świadomości

           Rozdział VII

Uczucia i ich kontrola

1. Biologiczno-neuronalne podłoże emocji

2. Najważniejsze teorie  emocji

3. Rola poznania w regulowaniu emocji

4. Czy emocje można kontrolować?

       Rozdział VIII

Podstawowe składniki osobowości

1. Cechy osobowościowe i temperamentalne

2. Rola poznawczych elementów osobowości w motywach ludzkiego działania

3. Nieświadomość a skuteczność poznania

           Rozdział IX

Psychologiczny opis ludzkiego „ja”

  1. „Ja” a popędy i potrzeby psychiczne

2. Społeczno-poznawcze struktury jaźni (self)

3. Struktura psychiczna człowieka w psychologii humanistycznej i  egzystencjalnej

 CZĘŚĆ TRZECIA

  FILOZOFICZNE I TEOLOGICZNE  PODSTAWY TOŻSAMOŚCI OSOBY

             Rozdział X

Osoba a  tożsamość  człowieka

1. Osoba jako sposób istnienia natury

2. Osobowa plastyczność ciała  człowieka

3. Psychiczna tożsamość  człowieka

            Rozdział XI

Intencjonalność i świadomość a substancjalna godność osoby

1. Intencjonalność  działania ludzkiego

2. Świadomość  a podmiotowość osoby

3. Substancjalność a godność osoby

        Rozdział XII

Wolność osoby

1. Moc woli – wolność jako  mogę

2. Wolność woli  -  ja mogę  

3. Granice ludzkiej  wolności -  dokąd mogę

       Rozdział XIII

Osobowa zdolność do miłości

1. Miłość erotyczna

2. Miłość jako przyjaźń

3. Rola miłości agape  w tożsamości osoby

        Rozdział XIV

Wiara chrześcijańska jako gwarant tożsamości osoby

1. Chrześcijańskie rozumienie cnót teologalnych

2. Biblijne rozumienie wiary

3. Cnota wiary a związek życia, czynu i postawy

             Rozdział XV

Nadzieja chrześcijańska  a  wolność  stanowienia o sobie

1. Biblijne podstawy nadziei

2. Moc człowieka i nadzieja Królestwa Bożego

3. Ludzki wybór i nadzieja zmartwychwstania

4. Granice wolności i nadzieja nawrócenia

        Rozdział XVI

Teologiczna cnota miłości  jako zasada bycia sobą

 1. Biblijne podstawy miłości

2. Stwórcze źródło życia a bezwarunkowość miłości. Miłość Boga i siebie

3. Solidarność  miłości. Miłość Boga i bliźniego

4. Norma miłości. Miłość bliźniego jak siebie samego